skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

JUNTA DIRECTIVA

acc
acc-1

L’ACC està administrada per una Junta Directiva que fa les funcions d’òrgan gestor. Els seus membres són escollits periòdicament per la resta de socis.

President: Jordi Marcet

Vicepresidenta: Ruth Cepedano

Secretària: Josefina Miguel

Vocal Tresorer: Manuel Diestre i Marín

Vocal d’Imatge i Comunicació: Cristina Márquez

Vocal de Promoció Ceràmica: Rosa Vila-Abadal

Adjunta a Promoció Ceràmica: Leo Sánchez

Vocal Comercial: Esther Ramos

Back To Top